Арсений Тверской

3 сильных молитвы святителю Арсению, епископу Тверскому

4.3/5 - (3 голоса)


Молитва святителю Арсению, епископу Тверскому о заступлении

«При́зри от Го́рних высо́т, святи́телю о́тче Арсе́ние, на нас смире́нных и гре́шных, во умиле́нии душ и серде́ц к тебе́ прибега́ющих, ве́рою кре́пкою на тя упова́ющих, любо́вию нелицеме́рною прося́щих у тебе́ заступле́ния. Тебе́ бо моли́твенника благоприя́тнаго ве́мы ко Всеми́лостивому Бо́гу. Проле́й о нас твоя́ святы́я моли́твы и умоли́ Человеколю́бца Го́спода не погуби́ти нас со беззако́нии на́шими, но обрати́ти нас к покая́нию и исправле́нию, да про́чее вре́мя жития́ на́шего земна́го, не в рабо́те греху́ и страсте́м, но в де́лании за́поведей Его́ святы́х и в благоче́стии провожда́ем и со благо́ю наде́ждою дости́гнем кончи́ны на́шея. В час же сме́ртный наипа́че яви́ся нам, о́тче, засту́пник благи́й, ускори́ тогда́ на моли́тву о нас безпо́мощных и помози́ нам со прича́стием Та́инств Боже́ственных ми́рную и благу́ю кончи́ну улучи́ти, гро́зныя мыта́рства возду́шныя безбе́дно прейти́ и унасле́довати Го́рнее Ца́рство. Ей, святи́телю Бо́жий, не пре́зри нас и не посрами́ упова́ния на́шего, но бу́ди о нас предста́тель немо́лчный к Бо́гу. Па́стырю наш до́брый, упаси́ нас бо́дренными твои́ми моли́твами и сохрани́ ненаве́тны от вся́каго зла, да сла́вим неизрече́нное человеколю́бие Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ оте́ческое заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва святителю Арсению, епископу Тверскому об укреплении веры, от всякого зла

«О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, святи́телю о́тче Арсе́ние! Се прино́сим тебе́ хвале́бное пе́ние мы, гре́шнии и недосто́йнии ча́да твоя́, и велича́ем по́двиги и доброде́тели твоя́, и мно́гую ми́лость твою́ ко всем с ве́рою притека́ющим к оте́ческому твоему́ покро́ву. Приими́ с любо́вию приноше́ние ве́ры и любве́ на́шея, и принеси́ е́ Вседержи́телю Бо́гу, от Него́же нисхо́дит вся́кое дая́ние бла́го и вся́кий дар соверше́нный, и я́коже благоде́тельствовал еси́ в земне́м житии́ твое́м всем иска́вшим твоея́ по́мощи, та́ко и ны́не не лиши́ нас, о́тче благосе́рдый, твоего́ пред Бо́гом многомо́щнаго заступле́ния. Се бо нетле́нныя и многоцеле́бныя мо́щи твоя́ дарова́ нам Госпо́дь во увере́ние, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши к Нему́ и я́ко мно́го мо́жет предста́тельство твое́ пред Престо́лом бл́агости Его́. Те́мже не оста́ви нас си́рых и безпо́мощных, но при́сно помина́й нас во святы́х небе́сных твои́х моли́твах. Укрепи́ на́ша стопы́ тве́рдо и непоколеби́мо ходи́ти путе́м за́поведей Госпо́дних, утверди́ ру́це на́ша к воздея́нию моли́твенному и к соверше́нию до́брых дел, согре́й сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду и к жи́зни ве́чней. Испроси́ у Царя́ Небе́снаго гра́ду Твери и святе́й оби́тели твое́й благостоя́ние и всей стране́ Росси́йстей ми́лость Бо́жию и сохране́ние от вся́каго зла. Испроси́, святи́телю Бо́жий, и всем, с ве́рою прибега́ющим к ра́це святы́х моще́й твои́х и и́мя твое́ благогове́йно призыва́ющим, коему́ждо дар благопотре́бен: неду́гующим исцеле́ние, бе́дствующим избавле́ние, печа́льным утеше́ние, заблу́ждшим и́стины позна́ние, гре́шным исправле́ние, подвиза́ющимся преспе́яние, и всем вся к жи́зни вре́менней и ве́чней потре́бная, во сла́ву ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.»

Молитва святителю Арсению, епископу Тверскому от вражеских козней

«О всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче, о́тче Арсе́ние! Не забу́ди нас, чад святы́я оби́тели твоея́ и всех с ве́рою и любо́вию прибега́ющих к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, но помина́й нас во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Моли́ за вся христиа́ны, о́тче святи́телю Арсе́ние, и за святу́ю сию́ оби́тель, ю́же вручи́ тебе́ Пречи́стая Влады́чица Богоро́дица, мним бо тя вы́ну предстоя́ща Христу́ Бо́гу на́шему и Пречи́стей Его́ Ма́тери и иму́ща ве́лие к Ним дерзнове́ние. А́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но душе́ю жив сый, неотсту́пен пребыва́еши с на́ми ду́хом. Сохраня́й нас твои́м предста́тельством пред Престо́лом Небе́снаго Царя́ от ко́зней вра́жиих, от собла́знов ми́ра, во зле лежа́щаго, и от вся́кия ско́рби и ну́жды. О преблаги́й па́стырю и учи́телю наш, о́тче Арсе́ние! К тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, моли́ся всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да очи́стившеся от вся́кия скве́рны грехо́вныя, Небе́сному Ца́рствию насле́дники сподо́бимся бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *