Герман Казанский

4 молитвы святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому

5/5 - (6 голосов)


Молитва святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому от врагов и бед

«О святи́телю Христо́в Ге́рмане, богому́дрый оби́тели сея́ основа́телю, духо́вный и́ночествующих вождю́, приме́ром Христоподража́тельной жи́зни твоея́ всех ве́рных и в жи́зни и по кончи́не твое́й наставля́ющий! К тебе́ прибега́ем и тебе́ усе́рдно мо́лим: соде́лай святы́ми твои́ми моли́твами, да и мы благода́тию Бо́жиею сози́ждемся во оби́тель Ду́ха Свята́го, после́дованием жи́зни твое́й вообража́емся во о́браз Христо́в, во о́браз преподо́бия и пра́вды, и осеня́емы си́лою благоприя́тных моли́тв твои́х, прино́сим плоды́ благи́х дел, благоугожда́юще Го́споду, да тщи́мся ходи́ти во све́те лица́ Его́, па́че всего́ люби́ти Его́ и исполня́ти святу́ю во́лю Его́, служи́ти во бла́го бли́жних на́ших и всеме́рно соде́ловати спасе́ние свое́, на пути́ многопреме́нчивой жи́зни, терпе́нием вся́кой тесноты́, скорбе́й, лише́ний. А да́бы возмо́щи нам понести́ благо́е и́го Христо́во, моли́, свя́тче Бо́жий, о укрепле́нии не́мощи на́шей по́мощию свы́ше, да изба́вит нас Госпо́дь от враг ви́димых и неви́димых, от о́гненнаго и во́днаго потребле́ния, от неблагорастворе́ния возду́ха и тлетво́рных ветр, а па́че от душепа́губнаго пла́мене, потопле́ния и обурева́ния страсте́й наших, да, под кро́вом бла́гости и милосе́рдия Бо́жия, ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м, жду́ще блаже́наго явле́ния Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Его́ Ду́хом честь и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому от болезней

«О святи́телю Ге́рмане, вели́кий уго́дниче Христо́в, оби́тели сей богому́дрый основа́телю, мона́шествующих наста́вниче и гра́да сего́ недре́млемый блюсти́телю, свято́ю душе́ю твое́ю на Небеси́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы предстоя́й, нетле́нным же те́лом зде во оби́тели твое́й почива́яй и многоразли́чная чудеса́ моли́твами соверша́яй! При́зри на ны и на вся лю́ди, к цельбоно́сному твоему́ гро́бу притека́ющия и твоего́ ко Го́споду хода́тайства во обдержа́щих ну́ждех прося́щия. Поне́же мы, по мно́жеству грехо́в на́ших, не то́чию недосто́йни принести́ со дерзнове́нием моле́бный глас, но ниже́ возвести́ оче́с на́ших на Не́бо; ты же, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние, принеси́ за всех, к честне́й ра́це твое́й приходя́щих, те́плыя моли́твы ко Го́споду, е́же изба́витися нам от гла́да, пото́па, тру́са, огня́, ме́ча, бра́ни, от люде́й и диа́вола быва́ющия, и от вся́кия душе́вныя и теле́сныя боле́зни; да изба́вльшеся сих и рабо́тающе Го́споду, Ему́же предстои́ши, вни́дем в несконча́емый поко́й и вку́пе с тобо́ю просла́вим всех благи́х пода́теля Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому о помощи

«О вели́кий уго́дниче Христо́в, Ге́рмане, те́плый о нас ко Го́споду моли́твенниче, всем притека́ющим к тебе́ во ско́рбех предста́телю, испроси́ нам по́мощь в не́мощех, утеше́ние в ско́рбех, здра́вие в неду́зех душе́вных и теле́сных; умоли́ Го́спода дарова́ти нам оставле́ние во всех, ели́ка согреши́хом от ю́ности на́шей в житии́ сем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы, и при кончи́не на́шей испроси́ нам вре́мя покая́ния, да, предвари́вше и́скренним испове́данием грехо́в и очище́нием со́вести исхо́д душ на́ших, безбе́дно пре́йдем возду́шныя мыта́рства и изба́вимся осужде́ния и му́ки, ми́лостию Безнача́льнаго Отца́, благода́тию собезнача́льнаго Сы́на и освяще́нием присносу́щаго Ду́ха. Ами́нь.»

Молитва святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому об исцелении болящего

«О вели́кий уго́дниче Христо́в, Ге́рмане! Испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), у Го́спода по́мощь в не́мощех, утеше́ние в ско́рбех, здра́вие в неду́зех душе́вных и теле́сных: умоли́ Его́ дарова́ти нам оставле́ние всех, ели́ка согреши́хом от ю́ности на́шея в житии́ сем и при кончи́не на́шей испроси́ нам вре́мя покая́ния, да и́скренним испове́данием грехо́в сию́ предвари́вше, безбе́дно пре́йдем возду́шныя мыта́рства, и изба́вимся от осужде́ния и му́ки, ми́лостию Безнача́льного Отца́, благода́тию Собезнача́льного Сы́на и освяще́нием Присносу́щнаго Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *